Endret: 17 sep 2021     Opprettet: 22 jun 2021

Garasjeanlegget

Oppdatering 17.9 - Etablering av fast infrastruktur for elbil-lading.

Oppdatering 17.9.2021

Elektriker ferdigstiller infrastrukturen kommende uke, men Zaptec som leverer ladere har dessverre leveringsproblemer som gjør at de nye laderne ikke kommer før i oktober. De gamle laderne blir stående inntil omkobling.

Alle som har bestilt lader og ikke har varslet om at lader ikke skal tas i bruk vil da bli belastet over husleie månedlig fremover. I første omgang 250 kr/mnd inntil første avregning gjøres. Første måned blir tidligst november.

Oppdatering II - 9.9.2021

Elektriker presiserer nå at bilene må stå minst 1,5 meter fra bakveggen. Det blir en del støv fra boringen.

Oppdatering 9.9.2021

Arbeidet i garasjene starter mandag 13.september ved 12-tiden. Arbeidet forventes ferdigstilt ved utløpet av uken etter (ca. 24.9).

  • Samtlige biler i garasjen må parkere slik at de står EN DRØY METER fra bakveggen for at elektriker skal kunne legge opp strømkabel på bakveggen. Dette gjelder hele perioden det arbeides
  • Dersom noen av de som har bestilt lader har kjøpt den for fremtidig bruk, kan de varsle styret slik at ladeboksen da ikke åpnes for lading før en har behov for det.
  • Nedkobling av strøm på de plassene som har det, vil trolig skje samme dag som ny lader monteres. Uansett forventes det max. en dag uten lader/strøm på plassen. Eier må plukke opp sin gamle lader etter demontering.

Styret har vedtatt retningslinjer for bruk av infrastrukturen for lading, se PDF her med retningslinjene.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Styret har hentet inn tre tilbud på etablering av fast infrastruktur for lading av elbiler i garasjeanlegget.  Vi har siste uke valgt leverandør og søkt om støtte fra Oslo kommune.  Arbeidet forventes utført omkring ultimo august/primo september.  Dette forutsetter at svaret på søknaden foreligger primo august, da kontrakt ikke kan inngås og arbeidet ikke kan starte før tilsagn om tilskudd foreligge.

Ladeløsningen innebærer at det legges en flatkabel i bakkant av alle parkeringsplassene, og som knyttes til fellesanlegget for strøm i borettslaget.  Når en eier av parkeringsplass bestiller lader, monterer vår installatør en ledning ned fra flatkabelen til laderen som monteres.  Løsningen er basert på ladeteknologi fra Zaptec med 4G for datakommunikasjon.  Denne har lastbalansering som sikrer optimal utnyttelse av strømkapasiteten gjennom en intelligent fordeling av tilgjengelig strømkapasitet ift. antallet plasser som lader samtidig.

Hovedprinsippene i styrevedtaket er:
1.     Kostnadene for infrastrukturen skal belastes de som eier garasjeplass siden både nytte og ev. merverdi ved fremtidig salg er begrenset til de som har p-plass.  Anslått kostnad pr. plass er i underkant av 5.000 kr forutsatt tilskudd fra kommunen.  Etter at prosjektregnskapet er klart, vil innkreving skje basert på faktura fra OBOS.
2.    Garasjeeier må selv bekoste innkjøp av Zaptec Pro lader og installasjon av vår installatør.  For de som installerer lader ifm. prosjektgjennomføringen etter sommeren, er prisen kr 16.375 inkl. installasjon.  Dette faktureres fra leverandøren direkte til bestiller. For bestilling se nedenfor.
3.    Den som installerer lader, skal betale for sitt strømforbruk inkl. nettleiekostnader. A konto beløp belastes forskuddsvis med senere avregning. Ved fremleie av plass til annen andelseier vurderer styret om det økonomiske knyttet til strømforbruket kan løses mellom borettslaget og leietager som er andelseier.
4.    Alle ladebokser som p.t. er montert i garasjen blir frakoblet strøm og demontert før/ved prosjektets fullføring. Dette fordi alle ladere må være av samme type og knyttet til felles infrastruktur for å utnytte strømkapasiteten til felles beste ift. lastbalansering.  I tillegg skal strømkabelen fra strøminntaket i 1. etg. og ned til garasjen gjenbrukes.  Eier av egen lader overtar den ved demontering for ev. salg av denne.

Mer detaljerte retningslinjer knyttet til bruk av infrastrukturen for lading kommer etter sommerferien.
 

De som skal ha montert lader i garasjen fra oppstart må bestille dette innen 10. august ved å sende e-post til styret@p47.no med følgende informasjon:

Bestilling av elbillader til p-plass nr. XX
Leilighet 9999
Eier xxxxxxxxxxxxx
Mobiltlf. 999 99 999
P-plassen er utleid til: navn på ev. annen andelseier ved utleie

Bestilling må sendes av eier. Dette innebærer at dersom leiligheten eller p-plassen er utleid, så må bestillingen sendes av/via eier som har p-plassen.